O NÁS

Chorwacja Jacht Czarter - Chorwackie przedsiębiorstwa czarteru i pośrednictwa jachtami mają w swojej ofercie bogatą kolekcję jachtów do wynajęcia: od niewielkich łodzi żaglowych albo motorowych bez załogi, wyjątkowo przestronne motorówki, żaglówki, katamarany i żaglówki motorowe po luksusowe żaglówki i megajachty. Jachting i rejsy po Adriatyku

The base in Croatia allows us to be in direct contact with boat owners.
We guarantee the best prices for customers.
With 20 years of experience and thousands of satisfied clients.
KARTA ITALY AUSTRIA HUNGARY SERBIA MONTENEGRO BOSNIA AND HERZEGOVINA SLOVENIA Adriatic Sea 1 2 3 4 5 6 CROATIA

NAŠE OBCHODNÍ ZNÁMKY K PRONÁJMU PLACHETNIC, NAFUKOVACÍ ČLUN A KATAMARÁNÙ

INFORMACE CROATIA YACHT CHARTER A JACHTAØSKÝ PRÙVODCE

Chorvatské pobøeží tvoøí více než 1500 ostrovù, ostrùvkù a útesù, a také množství zálivù a zátok; èisté moøe, pøíjemné teploty, pøíznivé vìtry a zachovalá krásná pøíroda to jsou typické znaky Chorvatského Jadranu.

Lodě k prodeji

Pokud jste se rozhodli koupit, nebo prodat nové, nebo použité plavidlo s pomocí vysoce kvalifikovaných poskytovatelù služeb, jste na pravém místì. Naše spoleènost je specializovaná agentura, která je s množstvím luxusních jachet, motorových lodí, plachetních jachet a katamaránù klasifikována jako jedna z nejvìtších a nejkvalifikovanìjších zprostøedkovatelských agentur a agentur poskytujících pronájem na svìtì. Nabízíme našim klientùm obecný pøehled a prohlídku zvoleného plavidla a nabídku námoøního testování (test všech jachet a lodí) ke koupi. Zprostøedkování >

PRODEJ >

NAŠE SLUŽBY

Investice do jachet

Investice do jachet jsou v naší nabídce novinkou. Pøedstavili jsme tuto možnost firmám i jednotlivcùm, kteøí jsou nìjakým zpùsobem zapojení do námoøního obchodu.Pokud máte loï na prodej, organizujete námoøní závod, nebo vlastníte restauraci, námoøní obchod, nebo jiný podobný podnik, toto je ideální místo kam pøipojit svùj inzerát. Mùžete si být jisti, že ho uvidí ti správní lidé! Pøedstavili jsme tuto možnost firmám i jednotlivcùm, kteøí jsou nìjakým zpùsobem zapojeni do námoøního obchodu.

NABÍDKA EARLY BOOKING

Custom Blanka
Custom Blanka 1990 8
6.4.2024. - 1.6.2024.
Prestige 590 Fly
Prestige 590 Fly 2022 6
6.4.2024. - 1.6.2024.
Azimut Fly 55
Azimut Fly 55 2020 6
6.4.2024. - 1.6.2024.
Azimut Magellano 66 New
Azimut Magellano 66 New 2024 8
6.4.2024. - 1.6.2024.
Azimut S7
Azimut S7 2021 8
6.4.2024. - 1.6.2024.

ÈLÁNKY O JACHTAØENÍ

Rady pro pøíjemný pronájem, èást II

V našem pøedchozím èlánku jsme Vás upozornili, na co si dávat pozor pøi výbìru plavební lokality, období a spoleènosti. Když jste provedli tento výbìr je èas vybrat si loï, získat potøebnou dokumentaci, a nakonec se nalodit

čtěte více

Rady pro pøíjemný pronájem, èást I

Vìtšina lidí pronajímá v létì. V zimì mùže být Jaderské moøe pomìrnì rozbouøené, takže pokud nejste zkušený moøeplavec, který vyhledává vzrušující plavbu a samotu ostrovù v zimì, radìji se zimní plavbì vyhnìte - je to mnohem jednodušší v létì. V létì je okolo mnoho jiných lodí pøipravených Vám v pøípadì potøeby pomoci, moøe je klidnìjší a teploty jsou vysoké.

čtěte více

Prozkoumejte a užívejte v Chorvatsku - nápady k pronájmu

Námoøní cestovní ruch skuteènì pøedstavuje jednu z nejatraktivnìjších forem cestovního ruchu z ucelené nabídky Chorvatské republiky. Mùžeme oprávnìnì tvrdit, že Chorvatsko, zemì tisíce ostrovù a krásného pobøeží, je pøímo "rájem pro moøeplavce".

čtěte více
všechny èlánky >