Favorite boats:

Send enquiry Clear All

Vyhledejte jachty k pronájmu

Datum:
Loď:
Region:
Délka: od na
Lůžka: od na
Cena: od na

Rozšířené vyhledávání >>

 • Pronájem plachetnic

  Pronájem plachetnic

  Pronájem plachetnic v Chorvatsku je určen většinou pro zkušenější jachtaře. Jsou vhodné pro ty, kteří vyhledávají aktivnější pobyt na moři a dávají přednost pocitu z plavby před pohodlím

  Seznam plachetnic v Chorvatsku
 • Pronájem luxusních jachet

  Pronájem luxusních jachet

  Luxusní jachty v Chorvatsku jsou luxusně zařízeny a plně vybaveny. Posádka se na palubě stará úplně o vše; jediné, co musíte dělat, je odpočívat a bavit se

  Seznam luxusních jachet v Chorvatsku
 • Pronájem motorových jachet

  Pronájem motorových jachet

  Motorové jachty v Chorvatsku z naší nabídky jsou rychlé, pohodlné a nevyžadují velké zkušenosti a schopnosti v oblasti řízení lodí.s

  Seznam motorových jachet v Chorvatsku
 • Pronájem katamaránů

  Pronájem katamaránů

  Katamarány v Chorvasku jsou speciální typ lodí.Vzhledem k tomu, že mají dva trupy jsou stabilnější a prostornější, než lodě s jedním trupem. Navíc poskytují vynikající pocit z plavby a k tomu i velký komfort

  Seznam katamaránů v Chorvatsku
 • Pronájem dřevěné lodě

  Pronájem dřevěné lodě

  Motorové plachetnice v Chorvatsku, kromě toho, že nabízí příjemné prostředí a jedinečný pocit z plavby na dřevěné motorové plachetnici, plují s celou posádkou , takže si nemusíte dělat na palubě s ničím starosti

  Seznam motorových plachetnic v Chorvatsku.
 • Pronájem škunerů

  Pronájem škunerů

  Škunery v Chorvatsku jsou speciální kategorií motorových plachetnic. Tento typ lodě je postaven jako tradiční turecká obchodní loď, liší se velikostí od 14 do 35 metrů (až do 20 lůžek)a je velmi populární pro turistické pronájmy lodí.

  Seznam škunerů v Chorvatsku
 • Pronájem nafukovací člun

  Pronájem nafukovací člun

  Sezam nafukovací čluny v Chorvatsku
 • Mini Cruisers charter

  Pronájem nafukovací člun

  Mini Cruisers

  List of Mini Cruisers in Croatia

REZERVACE

Pokud se rozhodnete strávit pøíjemnou dovolenou na moøi a pronajmout si motorovou loï, plachetnici, motorovou plachetnici s kapitánem, nebo rozmìrnou jachtu s exkluzivní posádkou, nebo motorovou plachetnici na zakázku z flotily Yacht Charter Croatia, vyplòte prosím nezávaznì náš rezervaèní formuláø a zjistìte cenu, dostupnost a alternativní nabídky, které odpovídají Vaší poptávce! Vaše soukromí bude respektováno!

VČASNÁ REZERVACE PRONÁJMU

Pojištìní plateb

Vaše platba je 100% pojištìna a chránìna pojišovnou...

KRAJSKÉ ZÁKLADNY POSKYTUJÍCÍ PRONÁJEM NA CHORVATSKÉM POBØEŽÍ

INFORMACE CROATIA YACHT CHARTER A JACHTAØSKÝ PRÙVODCE

Chorvatské pobøeží tvoøí více než 1500 ostrovù, ostrùvkù a útesù, a také množství zálivù a zátok; èisté moøe, pøíjemné teploty, pøíznivé vìtry a zachovalá krásná pøíroda to jsou typické znaky Chorvatského Jadranu.

JACHTY NA PRODEJ

Pokud jste se rozhodli koupit, nebo prodat nové, nebo použité plavidlo s pomocí vysoce kvalifikovaných poskytovatelù služeb, jste na pravém místì. Naše spoleènost je specializovaná agentura, která je s množstvím luxusních jachet, motorových lodí, plachetních jachet a katamaránù klasifikována jako jedna z nejvìtších a nejkvalifikovanìjších zprostøedkovatelských agentur a agentur poskytujících pronájem na svìtì. Nabízíme našim klientùm obecný pøehled a prohlídku zvoleného plavidla a nabídku námoøního testování (test všech jachet a lodí) ke koupi.Zprostøedkování >

 • Motorové jachty
  Nové a second hand luxusní jachty a motorové lodì na prodej... jeanneau leader, prestige yachts, sunseeker
 • Plachetnice
  Nové a použité plachetnice na prodej...bavaria, beneteau,
 • Katamarány
  Second hand katamarány a vícetrupé lodì na prodej...lagoon
 • Dřevěné lodě
  Døevìné a ocelové škunery a motorové plachetnice...lodì na zakázku
 • Nafukovací čluny
  Nafukovací čluny (také známé jako vlečné čluny, malé čluny nebo nafukovací čluny) na prodej... viz prohlížeč nafukovacích člunů
 • ÈLÁNKY O JACHTAØENÍ

  Rady pro pøíjemný pronájem, èást II

  V našem pøedchozím èlánku jsme Vás upozornili, na co si dávat pozor pøi výbìru plavební lokality, období a spoleènosti. Když jste provedli tento výbìr je èas vybrat si loï, získat potøebnou dokumentaci, a nakonec se nalodit

 • Rady pro pøíjemný pronájem, èást I

  Vìtšina lidí pronajímá v létì. V zimì mùže být Jaderské moøe pomìrnì rozbouøené, takže pokud nejste zkušený moøeplavec, který vyhledává vzrušující plavbu a samotu ostrovù v zimì, radìji se zimní plavbì vyhnìte - je to mnohem jednodušší v létì. V létì je okolo mnoho jiných lodí pøipravených Vám v pøípadì potøeby pomoci, moøe je klidnìjší a teploty jsou vysoké.

 • Prozkoumejte a užívejte v Chorvatsku - nápady k pronájmu

  Námoøní cestovní ruch skuteènì pøedstavuje jednu z nejatraktivnìjších forem cestovního ruchu z ucelené nabídky Chorvatské republiky. Mùžeme oprávnìnì tvrdit, že Chorvatsko, zemì tisíce ostrovù a krásného pobøeží, je pøímo "rájem pro moøeplavce".


  všechny èlánky>