Conditions

PRIVACY STATEMENT | BOOKING PROCEDURE | BOOKING INQUIRY

Rabaty na czarter

Istnieje możliwość uzyskania specjalnych rabatów na wszystkie statki znajdujące się w naszej ofercie.
Wielkość rabatu waha się w zależności od terminu dokonywania rezerwacji:

Posiadamy także zniżki dla stałych klientów (5-10%), oraz dla rezerwacji czarteru na okres dwóch (5%) lub więcej tygodni (10% lub więcej).
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.
Ogólne warunki czarteru

Opłata za czarter oraz warunki płatności

Opłata czarterowa zawiera czarterowanie jachtu wraz z jego wyposażeniem oraz pełne ubezpieczenie jachtu i załogi na okres trwania czarteru. Opłaty portowe w marinie, w której statek cumuje na stałe, koszty paliwa, opłacenie skippera, hostessy oraz inne dodatkowe usługi nie są zawarte w opłacie czarterowej.
Korzystanie z jachtu wraz z wyposażeniem możliwe staje się wyłącznie w sytuacji dokonania stosownych opłat:

W celu sfinalizowania rezerwacji osoba korzystająca z czarteru podejmuje się uiszczenia zadatku na poczet osoby udostępniającej czarter w przeciągu 5 dni od wysłania osobie korzystającej z czarteru Umowy o Czarter bądź faktury.
Opłata za czarter obejmuje korzystanie z jachtu w okresie objętym czarterem. W marinie początkowej osoba korzystająca z czarteru opłaca wszystkie dodatkowe usługi (skipper, hostessa, przejazd, jet-ski, windsurfing, itp.), transit log oraz końcowe sprzątanie.

Idź do góry

Kaucja

Kaucję należy opłacić w marinie początkowej w momencie przejmowania jachtu. Opłata kaucji może zostać dokonana gotówką, czekami albo kartami kredytowymi. Kaucja zostanie zwrócona w całości, chyba że w trakcie zdawania okaże się, że jacht bądź wypożyczony sprzęt uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu, i w przypadku kiedy wobec osoby korzystającej czarteru nie ma roszczeń ze strony osób trzecich, które to roszczenia mają związek z użytkowaniem jachtu.
W przypadku utraty bądź zniszczenia sprzętu, fragmentu bądź całości jachtu, Osoba udostępniająca czarter zachowuje kwotę (całość bądź część depozytu), która odpowiada wartości naprawy, pozyskania i/lub zakupu danego sprzętu bądź fragmentu jachtu.
W sytuacji kiedy spowodowane zniszczenia nie pozwalają na czarterowanie jachtu w przyszłości, Osoba udostępniająca czarter ma prawo do otrzymania kwoty odpowiadającej wielkości utraconych zysków.
Idź do góry

Obowiązki Osoby udostępniającej czarter

Osoba udostępniająca czarter zobowiązuje się przekazać do dyspozycji Osoby korzystającej z czarteru jachtu w pełni wyposażonego, pozbawionego uszkodzeń, czystego i suchego, z pełnymi zbiornikami na paliwo oraz wodę, o ustalonym czasie i miejscu wraz ze wszystkimi ważnymi dokumentami potrzebnymi do najmu jachtu.
Jeżeli w jakikolwiek sposób Osoba udostępniająca czarter nie wywiązała się z powyższych warunków umowy, Osoba korzystająca z czarteru ma prawo do zwrotu pieniędzy za te dni, w trakcie których nie korzystała z jachtu. Co więcej, jeżeli Osoba udostępniająca czarter nie jest w stanie przekazać jachtu do dyspozycji w umówionym miejscu do 4 godzin po ustalonym czasie na przekazanie łodzi, ani też nie jest w stanie zapewnić zastępczego jachtu, co najmniej takiego samego lub o lepszych charakterystykach, wówczas Osoba korzystająca z czarteru ma prawo zrezygnować z umowy i zażądać zwrotu całej kwoty opłaty za czarter bądź zażądać zwrotu sumy za te dni, kiedy jacht nie był dany do jej dyspozycji.
Osoba korzystająca z czarteru może zażądać tylko sumy równej opłacie za czarter; nie może rościć sobie prawa do jakiejkolwiek innej rekompensaty.
W przypadku wystąpienia zniszczeń bądź uszkodzeń jachtu bądź wyposażenia wynikających z normalnego zużywania się jachtu, Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym Osoby udostępniającej czarter. Po zgłoszeniu Osoba udostępniająca czarter ma obowiązek usunąć uszkodzenia.
Jeżeli Osoba udostępniająca czarter usunie uszkodzenia w przeciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, Osoba korzystająca z czarteru nie ma prawa żądać jakichkolwiek zwrotów.
Idź do góry

Przejmowanie jachtu

Osoba korzystająca z czarteru przejmie jacht o ustalonym miejscu i czasie. W trakcie przejmowania jachtu Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek sprawdzić i ocenić stan jachtu oraz wyposażenia zgodnie ze spisem inwentarza.
Jakiekolwiek zastrzeżenia należy wyrazić jeszcze przed rozpoczęciem sterowania jachtem. Potencjalne wady jachtu bądź wyposażenia, które nie były widoczne dla Osoby korzystającej z czarteru w trakcie przejmowania jachtu, jak również uszkodzenia, które mogły pojawić się po przejęciu jachtu, nie dają Osobie korzystające z czarteru prawa do zmniejszenia opłaty czarterowej.
Jeżeli Osoba korzystająca z czarteru nie przejmie jachtu w przeciągu 48 godzin, wówczas to Osoba udostępniająca czarter jest upoważniona do zerwania Umowy.
Osoba udostępniająca czarter zachowuje prawo do nieprzekazania jachtu, jeżeli w ocenie jej przedstawicieli Osoba korzystająca z czarteru z jakichkolwiek powodów nie jest zdolna do prowadzenia jachtu, bądź też prawo do przekazania instruktażu na koszt Osoby korzystającej z czarteru.
Idź do góry

Zobowiązania Osoby korzystającej z czarteru

Po przejęciu jachtu, Osoba korzystająca z czarteru jest odpowiedzialna za pokrycie wszelkich kosztów codziennego cumowania w porcie lub marinie, kosztów paliwa, oleju, wody, sprzątania i wszelkich innych konieczności, jak również do usunięcia wszelkich zniszczeń lub uszkodzeń, które mogły pojawić się w trakcie czarterowania jachtu, a które to uszkodzenia nie wynikają z naturalnego zużywania się jachtu, pod warunkiem, że Osoba korzystająca z czarteru osiągnęła wcześniejsze porozumienie z Osobą udostępniającą czarter odnośnie technicznej zasadności wymaganych napraw.
Osoba korzystająca z czarteru jest zobowiązania do żeglowania w obrębie wód terytorialnych Chorwacji. Aby móc opuścić wody terytorialne Chorwacji, Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek uzyskać od Osoby udostępniającej czarter specjalne zezwolenie i zaświadczenie.
Osoba korzystająca z czarteru zobowiązuje się do przestrzegania zwyczajów i innych zasad postępowania, tym samym do dbania o jacht wraz z jego wyposażeniem, oraz nawigowania go zgodnie z zasadami dobrej nawigacji i żeglowanie wyłącznie w warunkach dobrej pogody i widoczności.
Osoba korzystająca z czarteru bądź skipper składają oświadczenie, że są w posiadaniu wymaganych umiejętności nawigacyjnych oraz ważnej licencji wymaganej w sytuacji nawigowania na otwartym morzu, a także certyfikat obsługi radiotelefonu. Oświadczenie musi być przedłożone Osobie udostępniającej czarter.
Osoba korzystająca z czarteru podejmuje się oraz oświadcza, że nie będzie czarterować ani nie wynajmować jachtu osobom trzecim, nie będzie brała udziału w regatach ani wyścigach jachtów, nie będzie wykorzystywał jachtu do celów komercyjnych, zawodowych albo nocnego połowu ryb, ani dla celów szkoły żeglarskiej i tym podobnych, nie będzie prowadzić jachtu pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, nie będzie łamał zasad publicznych, porządku ani prawa, nie będzie żeglował nocą przy niebezpiecznej pogodzie.
Lista osób na pokładzie musi się zgadzać z listą załogi. Osoba korzystająca z czarteru przyjmuje odpowiedzialność za konsekwencje związane z niewywiązaniem się z tego obowiązku.
W sytuacji wypadku lub uszkodzenia jachtu bądź wyposażenia w trakcie podróży, Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Osoby udostępniającej czarter. Numer telefonu, pod którym można zawiadomić Osobę udostępniającą czarter znajduje się w dokumentach jachtu.
Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek poinformowania Osoby udostępniającej czarter oraz stosowne władze w sytuacji, kiedy jacht albo jego wyposażenie zaginęło, dalsza nawigacja jest niemożliwa, jacht został wywłaszczony albo przejęty, bądź dalsza nawigacja została zabroniona przez władze państwowe albo osoby trzecie. W sytuacji kiedy Osoba korzystająca z czarteru nie zdoła wypełnić tych obowiązków, staje się wówczas w pełni odpowiedzialna za wszelkie konsekwencje jakie mogą z tego wynikać dla Osoby udostępniającej czarter, jednocześnie poręcza za nie.
Na jachcie zabrania się trzymania zwierząt (psów, kotów, ptaków i innych), chyba że osiągnięto wcześniejsze porozumienie w tej kwestii.
Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek do codziennego sprawdzania poziomu oleju w silniku oraz dbania o żagle, jako że nie podlegają one ubezpieczeniu.
Idź do góry

Odpowiedzialność po stronie Osoby korzystającej z czarteru

Zniszczenia spowodowane działaniami i niedopatrzeniami Osoby korzystającej z czarteru, za które Osoba udostępniająca czarter podlega osobom trzecim, Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek do całkowitego ich uregulowania na poczet Osoby udostępniającej czarter, zarówno w przypadku kosztów materialnych jak i prawnych, które wynikają z takich działań lub niedopatrzenia.
Osoba korzystająca z czarteru jest w sposób wyraźny odpowiedzialna za jacht w sytuacji jego konfiskaty przez organ oficjalny w wyniku niewłaściwych albo nielegalnych działań podjętych w trakcie użytkowania jachtu w okresie objętym czarterem.
Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek pokrycia wszelkich opłat wynikających z własnych niedopatrzeń, za które to Osoba udostępniająca czarter ponosi odpowiedzialność karną i finansową. Osoba korzystająca z czarteru odpowiada za jacht przejęty przez władze obcego państwa w wyniku podjętych nielegalnych działań. W sytuacji zniszczenia bądź wypadku Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek złożyć pisemne sprawozdanie i poinformować uprawnione organy (siedzibę główną portu, policję, lekarza), a także Osobę udostępniającą czarter w sytuacji utraty jachtu, niemożność jego operowania, jak również w sytuacji, kiedy organy państwowe albo osoby trzecie skonfiskowały jacht nakładają zakaz żeglowania.
Osoba korzystająca z czarteru nie może opuścić portu bądź kotwicowiska, dopóki nie zostaną usunięte uszkodzenia z podstawowych części jachtu, takich jak silnik, żagle, liny, pompa zęzowa, wciągarka kotwicy, oświetlenie nawigacyjne, kompas żeglarski, wyposażenie bezpieczeństwa i inne, jeżeli któreś z wymienionych nie działają prawidłowo.
Osoba korzystająca z czarteru nie może opuścić portu bądź kotwicowiska bez odpowiedniej ilości paliwa bądź kiedy warunki pogodowe, stan jachtu lub załogi może narażać na niebezpieczeństwo bądź budzi takie wątpliwości.
Idź do góry

Zwrot jachtu

Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek zwrócić jacht o wyznaczonym czasie i miejscu. Jacht winien być wysprzątany i bez załogi i ich bagaży.
W czas ten wlicza się fizyczne przejęcie jachtu trwające godzinę. Jacht należy zwrócić ze zbiornikiem paliwa zatankowanym do pełna.
Jeżeli do ustalonego czasu i miejsca jacht nie może być rozładowany z jakichkolwiek powodów, należy o tym powiadomić Osobę udostępniającą czarter w celu otrzymania dalszych instrukcji. Osoba korzystająca z czarteru pokryje wszystkie koszty na poczet Osoby udostępniającej czarter, wynikające z nie zwrócenia jachtu w terminie z uwagi na złą pogodę.
Stąd zaleca się powrót jachtem do mariny noc przed datą zakończenia czarteru widniejącą na umowie o czarter. Jeżeli zwrot jachtu następuje później niż jest to ustalone w umowie o czarter, Osoba korzystająca z czarteru powinna uiścić następujące należności:

Zła pogoda nie usprawiedliwia opóźnienia.
Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek powiadomić o wykryciu wad lub uszkodzeń, jeżeli takowe znajdzie. Uszkodzenia części podwodnych wymagają kontroli jachtu (podniesienia go), koszt których ponosi Osoba korzystająca z czarteru. Osoba korzystająca z czarteru jest odpowiedzialna za zwrócenie wszelkich dokumentów jachtu (zezwolenie, rejestracja, koncesja, itp.) jak również wszystkich dodatków dołączonych do dokumentów statku (lista siedzib kapitanów portu i tym podobne). Do momentu kontroli i zdania jachtu, jacht jest użytkowany przez Osobę korzystającą z czarteru.
Idź do góry

Ubezpieczenie

Zasady ubezpieczenia określa ubezpieczyciel, u którego jacht jest ubezpieczony. Jacht podlega ubezpieczeniu na skutek działalności osób trzecich i jest w pełni ubezpieczony przeciw wszelkim uszkodzeniom wynikających z powodu okoliczności siły wyższej na kwotę równą wartości jachtu od ryzyka zgodnie z polisą ubezpieczeniową. Załoga jachtu podlega ubezpieczeniu. Warunki jakim podlega ubezpieczenie jachtu stanowią integralną część Umowy i powinny być przekazane Osobie korzystającej z czarteru w momencie przejmowania jachtu.
W sytuacji większych odszkodowań, jak również kiedy w wypadku brały udział inne łodzie, Osoba korzystająca z czarteru ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia sprawy do autoryzowanej siedziby kapitana portu oraz spisania protokołu (przebiegu wydarzeń, szacowanych uszkodzeń) celem przedłożenia go firmie ubezpieczeniowej. Osoba korzystająca z czarteru ma także obowiązek zgłosić sytuację do biura Osoby udostępniającej czarter. Uszkodzenia, które według polisy ubezpieczeniowej pokrywa ubezpieczenie, a które zostały zgłoszone do Osoby udostępniającej czarter z opóźnieniem, nie zostaną uznane.
W przypadku zajścia sytuacji omówionej we wcześniejszym paragrafie, Osoba korzystająca z czarteru jest osobiście odpowiedzialna za wszelkie szkody poniesione w wyniku niezgłoszenia uszkodzeń bądź opóźnionego ich zgłoszenia.
Jeżeli uszkodzenia pojawią się w trakcie rejsu, a Osoba korzystająca nie nie podlega obciążeniu opłatami (kiedy przyczyną jest normalne przemęczenie albo w przypadku przekroczenia poręczonej kwoty), Osoba ta musi otrzymać zgodę (instrukcje) od Osoby udostępniającej czarter na dokonanie stosownych napraw. Ubezpieczenie pokrywa szkody z uwzględnieniem franszyzy spowodowane przez pogodę albo inne klęski żywiołowe, ale nie szkody wynikające z celowego działania. Opłaty za celowe wyrządzenie szkód nie ograniczają się tylko do kaucji; Osoba korzystająca z czarteru musi pokryć wszelkie wydatki wynikające z szkód wyrządzonych celowo.
Ubezpieczenie nie pokrywa uszkodzeń żagli oraz uszkodzeń silnika wynikających z niedoboru oleju silnikowego. Koszta związane z powyższymi uszkodzeniami ponosi Osoba korzystająca z czarteru.
Ubezpieczenie nie obejmuje rzeczy prywatnych.
Idź do góry

Warunki unieważnienia Umowy

W sytuacji kiedy Osoba korzystająca z czarteru nie jest z jakichkolwiek powodów w stanie przejąć jachtu, możliwe jest, za wcześniejszym uzgodnieniem z Osobą udostępniającą czarter, że podejmie się tego osoba trzecia, która w zamian podejmie się wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli Osoba korzystająca z czarteru nie znajdzie osoby mogącej ją zastąpić, wówczas Osoba udostępniająca czarter zatrzymuje:

Jeżeli unieważnienie Umowy wynika z obiektywnych przesłanek (śmierć członka rodziny, poważna choroba i inne) przyjęta kaucja nie podlega zwrotowi, niemniej Osoba udzielająca czarter przekaże jacht do dyspozycji Osoby korzystającej z czarteru w innym wolnym okresie albo w innym sezonie.
Idź do góry

Zażalenia

Rozpatrywane będą tylko te zażalenia, które zostaną złożone pisemnie wraz z podpisami obu stron złożonymi w trakcie zwracania jachtu.
Idź do góry

Arbitraż

Odnośnie wszystkich możliwych niezgód i konfliktów wynikających/ mających związek z czarterem będą prowadzone próby rozwiązania ich w sposób pokojowy przez osiągnięcie obopólnej zgody.
Te sprawy, których rozwiązanie w sposób pokojowy nie będzie możliwe będą przekierowane do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Osoby udostępniającej czarter.
Idź do góry