Conditions

PRIVACY STATEMENT | BOOKING PROCEDURE | BOOKING INQUIRY

Utleieavgift og betalingsbetingelser

Utleieavgiften inkluderer leie av en yacht med utstyr og full forsikring av båt og mannskap under leieperioden. Havnekontingent utenfor hjemmemarina, drivstoffutgifter, skipper, vertinne og andre ekstratjenester er ikke inkludert i charteravgiften.
Den leiden yachten med komplett utstyr kan bare brukes etter at betalingen ble regelmessig gjennomført:

For at bestillingen skal være endelig, plikter leietakeren å betale nedbetaling til utleieren innenfor en tidsperiode på 5 dager etter at utleiekontrakt eller faktura sendes til leietakeren.
Utleieavgiften inkluderer bruk av båten under leieperioden. I startmarinaen vil leietakeren betale for alle ekstra etterspurte tjenester (skipper, vertinne, transport, jet-ski, windsurfing, osv.), transittlogg og sluttrengjøring.
Gå til toppen

Sikkerhetsdepositum
Sikkerhetsdepositum må betales i startmarinaen av leietakeren ved overtakelse av yachten. Sikkerhetsdepositumet kan gjøres kontant, med sjekk eller kredittkort. Sikkerhetsdepositumet skal bli tilbakebetalt med mindre det foreligger skade eller defekt på yachten eller utstyret som blir funnet ved tilbakelevering av yachten, og med mindre det ikke foreligger krav eller anmerkninger angående leietakeren fra tredjepart, som er koblet til bruken av yachten.
I tilfelle tap av, eller skade på utstyret, eller bestemte deler av båten eller yachten selv, skal utleieren beholde beløpet (en del eller hele innskuddet), som tilsvarer verdien av reparasjon, anskaffelse og / eller kjøp av utstyr eller bestemte deler av yachten.
I tilfelle den forårsakede skaden har som konsekvens at båten ikke kan bli leid ut igjen, har utleieren rett til å beholde et beløp tilsvarende tap av fortjeneste.
Gå til toppen

Utleierens forpliktelser
Utleieren er forpliktet til å overlevere til leietakerens disposisjon en fullt utstyrt, feilfri, ren og tørr båt med full drivstofftank og vanntanker til avtalt tid og sted med alle gyldige dokumenter som trengs for utleie.
Hvis utleieren av en eller annen grunn ikke oppfylte ovennevnte forhold, har leietakeren rett til å be om pengerefusjon for dagene han ikke har brukt yachten. Hvis utleieren ikke kan plassere yachten på avtalt sted 4 timer etter utløpet av tidsperioden for overtakelsen, eller gi leietakeren en annen båt, med minst like gode eller bedre egenskaper, har leietakeren rett til å si opp kontrakten og be om å få tilbakebetalt hele utleieavgiften eller beløpet for så mange dager som han ikke kan benytte seg av yachten.
Leietakeren kan bare kreve tilbake utleiegebyret, alle andre rettigheter til erstatning er utelukket.
Ved skade eller defekt på yachten eller dens utstyr forårsaket av normal naturlig bruk, er leietakeren forpliktet til å informere utleieren umiddelbart. Utleieren er forpliktet til å utbedre skaden ved varsel.
Hvis utleieren utbedrer skaden innen 24 (tjuefire) timer, har leietakeren ingen rett til å kreve eventuell refusjon.
Gå til toppen

Overtakelse av yachten
Leietakeren vil overta båten til avtalt tid og sted. Når han tar over yachten, er leietakeren forpliktet til å kontrollere og nøye undersøke tilstanden til båten og dens utstyr i henhold til inventarliste.
Eventuelle innsigelser må gjøres før starten av navigasjonen. De mulige avdekkede defektene på båten eller dens utstyr, som ikke kunne være kjent for leietakeren i det øyeblikket båten ble overtatt, samt mangler som kan oppstå etter overtakelsen, gir ikke rett til å få redusert utleieavgiften.
Hvis leietakeren unnlater å overta båten innen 48 timer, har utleieren fullmakt til å si opp kontrakten.
Utleieren forbeholder seg retten til ikke å overlate båten til utleieren dersom utleierens representanter mener at leietakeren ikke er kompetent til å operere båten, eller gi instruksjoner på leietakernes regning.
Gå til toppen

Leietakers forpliktelser
Etter å ha tatt besittelse av yachten, skal leietakeren selv betale alle kostnadene ved den daglige oppankringen i havnen eller i marinaen, kjøp av drivstoff, olje, vann, rengjøring og alle andre nødvendigheter, samt eliminere alle skader og defekter som kan dukke opp mens båten er under leietakerens ansvar og som ikke er resultat av naturlig bruk, forutsatt at oppdragsgiver tidligere har inngått en avtale med utleieren vedrørende teknisk forsvarlighet av reparasjoner som skal gjøres.
Leietakeren har plikt til å seile i kroatisk territorialfarvann. For å forlate kroatisk territorialvann, er leietakeren forpliktet til å be utleieren om en spesiell tillatelse og sertifikat.
Leietakeren plikter å respektere skikk og bruk og andre forskrifter og regler, å ta vare på båten og dens utstyr og navigere den forsiktig og i henhold til reglene for en god navigatør og seile bare under trygge værforhold og god sikt.
Leietaker, eller skipper, erklærer utvilsomt at han disponerer alle nødvendige navigasjonsferdigheter og at han har de gyldige lisenser som er nødvendige for navigering på åpent hav, samt radiosertifikat, som må presenteres for utleieren.
Leietakeren plikter og erklærer at han ikke skal leie båten videre til andre eller låne den til tredjeperson, at han ikke skal delta i regattaer eller yachtløp, at han ikke skal bruke båten til kommersielle formål, profesjonelt fiske eller nattfiske, seileskole eller lignende, at han ikke skal operere båten under påvirkning av alkohol eller narkotika, at han ikke skal være involvert i tauing av en annen båt, at han ikke skal krenke offentlige regler, påbud og lover at han ikke skal seile om natten ved usikre værforhold.
Antall personer ombord skal tilsvare mannskapslisten. Leietakeren tar ansvar for konsekvensene av ikke-overholdelse til sine forpliktelser.
I tilfelle ulykke eller skade på båten eller dens utstyr i løpet av turen, er leietakeren forpliktet til å informere utleieren uten utsettelse. Telefonnumrene som kan brukes for å varsle utleieren, er vist i yachtdokumentene.
Leietakeren har plikt til å melde fra til utleier og myndighetene i tilfelle båten eller utstyr er forsvunnet, dersom videre navigasjon ikke er mulig eller i tilfelle yachten blir stjålet, bøtelagt eller hvis ytterligere navigasjon ble forbudt av statlige myndigheter eller tredjepart. Hvis leietaker unnlater å overholde sine forpliktelser anses han fullt ut ansvarlig for alle konsekvenser overfor utleier og han garanterer for dem.
Medbringing av kjæledyr (hunder, katter, fugler og lignende) på yachten er ikke tillatt, med mindre en tidligere avtale ble gjort i den forbindelse.
Leietakeren er forpliktet til å sjekke oljenivået i motoren daglig, og ta vare på seil, ettersom de ikke er forsikret.
Gå til toppen

Leietakers ansvar
For skader forårsaket av handlinger og svikt fra leietaker der utleier er ansvarlig overfor tredjepart, er leietakeren forpliktet til å gjøre opp skadene til utleieren i sin helhet, enten det gjelder materiale og / eller rettslige utgifter som resulterte fra en slik handling eller feil.
Leietaker er eksplisitt ansvarlig for båten i tilfeller der offentlige organer konfiskerer den på grunn av upassende eller ulovlige handlinger foretatt under bruk av båten innenfor leieperioden.
Leietaker er forpliktet til å betale alle kostnader for feil han har gjort, der utleier har kriminelt og økonomisk ansvar. Leietaker er ansvarlig dersom yachten blir beslaglagt av utenlandske statlige myndigheter på grunn av ulovlige handlinger. I tilfelle skade eller ulykke er leietaker forpliktet til å skrive en passende rapport og informere autoriserte organer (havnehovedkvarter, politi, lege) og utleier i tilfelle yachten blir stjålet, er umulig å betjene, eller i tilfelle statlige organer eller tredjeperson bøtelegger eller konfiskerer yachten eller gir den seileforbud.
Leietaker skal ikke forlate havnen eller ankerplassen før skader er eliminert fra viktige deler av yachten, som motor, seil, tauverk, lensepumpe (r), ankervinsj, lanterner, maritimt kompass, sikkerhetsutstyr og lignende eller dersom noen av de nevnte enhetene ikke er i orden.
Leietaker skal ikke forlate havnen eller ankerplassen uten tilstrekkelig drivstoff og når værforholdene eller tilstanden til yachten eller mannskapet er usikker eller generelt utrygg.
Gå til toppen

Tilbakelevering av yachten
Leietaker er forpliktet til å returnere yachten til avtalt tid og sted, rengjort, uten mannskap og deres personlige bagasje.
Den fysiske tiden det tar å overføre yachten kan vare i en time. Yachten skal returneres med full tank.
Hvis retur ikke er mulig til angitt tid og sted av en eller annen grunn, må utleieren bli informert for å gi ytterligere informasjon. Leietakeren bærer alle kostnader utleieren har som følge av forsinkelser på grunn av dårlig vær.
Derfor anbefales det å returnere yachten til marinaen kvelden før kontraktens sluttdato. Hvis retur av yachten er senere enn det som fremgår i denne kontrakten, skal leietakeren betale:

Forsinkelse kan ikke rettferdiggjøres av dårlige værforhold.
Leietaker har plikt til å rapportere feil og skader, hvis noen. Skader på undervannsdelen er underlagt inspeksjon av båten (løfting) som leietakeren betaler. Leietaker er ansvarlig for å returnere alle yachtens dokumenter (tillatelse, registrering, konsesjon osv.) samt andre dokumenter fra skipets arkiv (liste over havnemesterkontorer og lignende). Inntil yachten blir sjekket ut på regelmessig måte, anses den som brukt av leietakeren.
Gå til toppen

Forsikring
Forsikringen bestemmes av vilkårene definert av selskapet der yachten er forsikret. Yachten er forsikret mot tredjepersonsskader og fullt forsikret for alle skader som skyldes force majeur opp til den registrerte yachtverdien for risiko i henhold til forsikring. Yachtmannskapet er forsikret. Betingelsene som båten er forsikret under, utgjør en integrert del av denne kontrakten og skal leveres til leietakeren ved overtakelse av yachten.
I tilfelle større skader, samt tilfeller der andre båtene er involvert, er oppdragsgiver forpliktet til å rapportere skaden umiddelbart til den autoriserte havnemesterens kontor og skrive i en protokoll (hendelsesforløpet, estimering av en skade ) for forsikringsselskapet. Leietaker har også plikt til å rapportere til utleierens kontor. Skader som er dekket av forsikringen og i samsvar med forsikringen, som ikke har blitt rapportert til utleieren uten utsettelse, skal ikke bli anerkjent.
I tilfeller nevnt i forrige avsnitt, er leietakeren personlig ansvarlig for alle skader som følge av manglende rapportering eller for sen skaderapportering.
Hvis det oppstår skader under cruiset og utleieren ikke skal belastes (på grunn av normal slitasje eller manglende kassekreditt av garantisummen) må han få tillatelse (instruksjon), fra utleieren til å gjøre en reparasjon. Forsikringen dekker alle skader etter franchise forårsaket av vær eller andre naturkatastrofer, men ikke skader gjort med vilje. Kostnader for skader gjort med vilje er ikke begrenset av innskuddet; Leietakeren må betale alle utgifter forårsaket av skade gjort med vilje.
Skader på seilene og på motoren forårsaket av oljemangel i motoren er ikke dekket av forsikringen. Leietakeren bærer kostnadene for disse skadene.
De personlige eiendelene dekkes ikke av forsikringen.
Gå til toppen

Betingelser for kansellering
Dersom leietaker av eller annen grunn ikke er i stand til å ta besittelse av yachten, kan han, hvis dette er avtalt med utleieren, finne en annen person som i stedet for ham skal påta seg alle rettigheter og forpliktelser som følger av denne avtalen. Hvis en erstatning for leietakeren ikke kan bli funnet beholder utleieren:

Hvis avbestillingen skyldes objektive grunner (dødsfall i familien, alvorlig sykdom eller skade, eller andre ting) skal ikke det aksepterte innskuddet betales tilbake, men utleieren vil stille båten til leietakerens disposisjon i en annen tidsperiode eller i en annen sesongen.
Gå til toppen

Klager
Bare skriftlige klager, undertegnet av begge parter ved retur av yachten, vil bli tatt hensyn til.
Gå til toppen

Voldgiftssaker
Alle mulige uenigheter eller tvister som oppstår fra / eller i forbindelse med utleien vil bli forsøkt løst fredelige gjennom gjensidige avtaler.
Eventuelle saker som ikke kan løses fredelig, vil være under domstolens jurisdiksjon i utleierens hjemland.
Gå til toppen